Jakub Lokoč homepageGeneral

Teaching ( cz )


Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!Úvod do databázových systému

Požadavky na zkoušku

 1. Modelování datové vrstvy IS, úrovně modelování, ER-modelování. [Příklad]
 2. Relační model, integritní omezení, konverze z ER-modelu do relačního modelu.
 3. Univerzální relace, funkční závislosti, armstrongova pravidla, atributový a funkční uzávěr.
 4. Normalizace DB, normální formy, určení klíčů schématu, dekompozice. [PPT]
 5. Základní a odvozené operace relační algebry, relační úplnost, relační kalkul. [PPT]
 6. Základní SQL operace, typy atributů, příkazy select a spojení všeho druhu.
 7. Pokročilejší SQL operace - group by, all, any, exists, in, vnořené SQL dotazy.
 8. Definice a modifikace tabulek pomocí jazyka SQL, vkládání, mazání a změna dat, pohledy.
 9. Transakce, ACID, vykonávání a rozvrh transakce, vlastnosti rozvrhů, konfliktní dvojice. [PPT]
 10. Uzamykací a alternativní protokoly, uváznutí a jeho řešení, fantom, zotavení DB. [PPT]
 11. Fyzická implementace DB, organizace dat do stránky, paměťové rámce, datové soubory, indexy.
 12. Jiné databázové modely - síťový, hierarchický, objektový, objektově-relační.

Literatura

Relační databáze

Požadavky na zápočet

 1. Orientace v MSSQL server management studiu (kde jsou tabulky, sloupce, klíče, vkládání hodnot, jak vytvářet DB objekty, jak vytvářet dotazy, monitorování dotazů, ...).
 2. T-SQL (definice a vkládání dat, dotazy, jednoduché procedury a triggery).
 3. Datový sklad pomocí MSSQL serveru (operátory Group by a CUBE).
 4. Vypracování databázové aplikace - odevzdání ve formě spustitelných T-SQL skriptů.

Požadavky na DB aplikaci

 1. Orientace ve vlastních zdrojových kódech!
 2. Aplikace bude obsahovat minimálně 6 tabulek (z toho jedna bude tabulka faktů - viz. datové sklady).
 3. Některé sloupce budou mít nadefinované omezení typu check.
 4. Tabulky budou mezi sebou provázané (tj. budou se na sebe odkazovat pomocí cizích klíčů).
 5. Tabulky budou naplněny nějakými daty (pokud možno, aby se na nich daly demonstrovat dotazy).
 6. Aplikace bude obsahovat 5 netriviálních dotazů (group by, vnořený select, inner a left outer joiny, ...).
 7. Aplikace bude obsahovat 4 netriviální procedury (alespoň 15 řádků).
 8. Aplikace bude obsahovat 3 triggery.
 9. Aplikace bude obsahovat 2 dotazy s operátorem CUBE.

Odkazy

Referáty 2012

 • Marie Kolovratníková - Kurzory v T-SQL

Referáty 2011

 • Pavel Váňa - MS SQL Server - Uživatelé, Role, Schémata

Referáty 2010

 • Radek Špinka - Přepínače MSSQL
 • Václav Martínek - Tvorba tabulek v MSSQL Management studiu
 • Filip Čálek - Vybrané funkce T-SQL

Literatura

 • SACK J.: T-SQL a SQL Server 2005 - Velká kniha
 • MSDN

Bakalářské práce

 • Zadáno - Implementace a srovnání výkonu implementací DB indexu v C++ a .NETu (popř. v Javě).
 • Zadáno - Analýza a návrh jednotného rozhraní komunikačních protokolů laboratorních přístrojů.
 • Modelování podobnosti mezi UML diagramy. Charakteristiky podobnostní funkce.
 • Vyhledání metrických kolekcí na internetu, jejich popis a analýza.